Hendek Belediyesi

2021 Ocak Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2021 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 2021 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 2021 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak asansör periyodik kontrollerinde 2021 yılı içerisinde alınacak ücretlerin ve idare payının belirlenmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 657 sayılı Memurlar Kanunun belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclis kararı ile tespit edilen ve maktuen ödenen fazla çalışma ücretinin; 2021 yılı Bütçe Kanunun K Cetvelinin 3. Maddesinin (B) fıkrasına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesi gereğince Bütçe Kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çalışma ücretinin Belediye Meclisince belirlenmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulünün görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çağlayan Mahallesi 900 ada 13 parsel, Kurtköy Mahallesi 135 ada 1 parsel, Yukarı Çalıca Mahallesi 2053 ada 178 parsel, Akarca Mahallesi 101 ada 109 parsel taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince kadro değişiminin yapılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi. (Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere) Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılaşma yüksekliği “Yençok: Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılması ile ilgili talebin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
11 İlçemiz Başpınar Mahallesi 681 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
12 İlçemiz Akova ve Büyükdere Mahallelerinde yer alan parsellerde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesinin uygulanması sonucunda oluşan kayıklıklar nedeniyle, imar planıyla oluşan uyumsuzlukların giderilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
13 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin ğ bendine istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde nüfusu 5.000’nin altında olan mahalleler ile ilgili “kırsal yerleşim” niteliğinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK