Hendek Belediyesi

2021 Ocak Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Karar Numarası Özeti
Madde: 1 1 2021 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 2 Belediyemizde 2021 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının karara bağlanması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 3 2021 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 4 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Kapsamında belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak asansör periyodik kontrollerinde 2021 yılı içerisinde alınacak ücretlerin ve idare payının belirlenmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 5 Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2021 yılı Bütçe Kanunun K Cetvelinin 3. Maddesinin B fıkrasına istinaden fazla çalışma ücretinin verilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 6 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yönetmeliğinin kabulüne. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 7 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çağlayan Mahallesi 900 ada 13 parsel, Kurtköy Mahallesi 135 ada 1 parsel, Yukarı Çalıca Mahallesi 2053 ada 178 parsel ve Akarca Mahallesi 101 ada 109 parseldeki taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 8 Norm Kadro değişimi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 9 Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 10 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılaşma yüksekliği “Yençok: Serbest” olarak belirlenmiş alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 11 İlçemiz Başpınar Mahallesi 681 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 12 İlçemiz Akova ve Büyükdere Mahallelerinde yer alan parsellerde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesinin uygulanması sonucunda oluşan kayıklıklar nedeniyle, imar planıyla oluşan uyumsuzlukların giderilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı talebinin görüşülmesi üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 13 13 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin ğ bendine istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde nüfusu 5.000’nin altında olan mahalleler ile ilgili “kırsal yerleşim” niteliğinin görüşülmesi üzerine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine. oy birliği ile kabul edilmiştir.